پنج عنصر فنگ شویی

شناخت عناصر فنگ شویی بر اساس تفکر اساتید چینی همه شکهای ظهور یافته در جهان ترکیبی از پنج عنصر فنگ شویی هستند آب , چوب ,آتش ,خاک و فلز که نماینده تمام هستی و طبیعت هستند فصل ها یا حتی غذایی که می خوریم همه در یک چرخه دگرگونی قرار دارند بنابراین عنصری عنصر دیگر …

پنج عنصر فنگ شویی ادامه »