انرژی چی فنگ شویی

انرژی چی ، چیست ؟ هسته اصلی فنگ شویی در مورد انرژی چی یا نیروی حیاتی همگام است، زندگی دادن انرژی هایی است که جهان ما را زندگی می کند. به عبارت ساده، چی می تواند در قالب ماده یا انرژی باشد، قابل مشاهده یا غیر قابل مشاهده، ملموس یا نامحسوس یا تقریبا بین هر …

انرژی چی فنگ شویی ادامه »